Jak zapisać się do Biblioteki?
 
Wystarczy przyjść do Biblioteki z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem i wypełnić stosowne zobowiązanie. Dzieci i młodzież do lat 18 zapisują rodzice lub prawni opiekunowie.