REGULAMIN ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH I WARSZTATÓW

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CZERNICHOWIE

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy warsztatów, spotkań i zajęć plastycznych organizowanych i prowadzonych w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie wraz z filiami.
 2. Poprzez Organizatora rozumie się pracownika biblioteki bądź instruktora.
 3. Uczestnikiem jest osoba uczestnicząca w choć jednych warsztatach.

§ 2

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z warsztatami pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.
 2. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje opiekun (poprzez opiekuna rozumie się osobę, która jest opiekunem prawnym bądź osobę, która tymczasowo pełni opiekę nad uczestnikiem).
 3. Zapisanie na warsztaty jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm..
 4. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów warsztatów.

§ 3

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zapewnia plan warsztatów w uzgodnieniu z uczestnikami. O zmianach w harmonogramie zobowiązany jest poinformować za pośrednictwem ogłoszeń na stronie internetowej i w mediach społecznościowych albo drogą e-mailową.
 2. Organizator zapewnia materiały plastyczne oraz przygotowaną salę zgodnie z tematem zajęć.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.
 4. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator może odmówić uczestnictwa w zajęciach w przypadku braku miejsc.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania zajęć w wypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć.

§ 4

PRACE PLASTYCZNE

 1. Prace plastyczne stworzone na zajęciach stają się własnością Uczestnika z chwilą ich ukończenia.

§ 5

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników warsztatów, instruktora i pracowników biblioteki oraz stosowania się do poleceń prowadzącego.
 2. Uczestnicy nie śmiecą, dbają o czystość oraz porządek w miejscach, w których przebywają.
 3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie się i wpisanie na listę uczestnictwa. W wypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie oświadczenia/oświadczenia rodzica lub opiekuna o wyrażeniu zgody na udział w warsztatach i wykorzystanie wizerunku uczestnika.
 4. Uczestnik drastycznie naruszający zapisy Regulaminu opisane w punkcie 1. może zostać usunięty z zajęć. Decyzję o usunięciu z zajęć podejmuje prowadzący warsztaty. W przypadku powtórzenia się niepożądanych incydentów z udziałem tego samego uczestnika, osoba ta będzie zawieszona w uczestnictwie w warsztatach do odwołania.

§ 6

 BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Dla bezpieczeństwa uczestników niepełnoletnich opiekunowie zobowiązani są do podania danych osób uprawnionych do odbioru uczestnika z warsztatów.
 2. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły w wyniku niewłaściwego zachowania się uczestnika. Za uczestnika niepełnoletniego odpowiada opiekun.