§ 1

 1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej bezpłatne.
 2. Przy zapisie należy okazać dowód tożsamości i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania oraz ewentualnie szkoły czy uczelni.

§ 2

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 3 tomy. Więcej – tylko za zgodą bibliotekarza
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. Po upływie tego czasu istnieje możliwość prolongaty.
 3. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt. 2 jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.
 5. Czytelnikom, którzy nie zwracają książek w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 1 egzemplarza.

§ 3

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2.  Zamiast zagubionej lub zniszczonej książki czytelnik jest zobowiązany dostarczyć do biblioteki  taką samą książkę lub inną, nie mniejszej wartości przydatną bibliotece pod względem treści.
 3. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń  zgodnie z przepisami prawa.

 § 4

 1. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 5

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki.
 2. Regulamin został opracowany w oparciu o postanowienia Statutu Biblioteki. \
 3. Od postanowień niniejszego Regulaminu czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Biblioteki